Projekt BOCIANIA ŁĄKA

Projekt „Bociania Łąka” powstał w 2003 roku jako rozwiniecie programu edukacyjnego „Bocian” i odpowiedź na rosnące zainteresowanie szkół działaniami na rzecz ochrony bocianich żerowisk.. Stanowił reakcję na niepokojące zjawisko znikania użytków zielonych z krajobrazu rolniczego Polski. Jego celem było ukazanie uczniom bogactwa przyrodniczego łąk i uświadomienie znaczenia terenów podmokłych, zachęcenie do poznawania i ochrony najcenniejszych przyrodniczo miejsc w najbliższym otoczeniu, monitorowanie stanu bocianich żerowisk w Polsce. Pomoc przy realizacji projektu stanowiły materiały dla nauczycieli mające postać poradnika zawierającego wskazówki jak bezpiecznie i skutecznie prowadzić obserwacje, ocenić walory przyrodnicze terenu, rozpoznawać zagrożenia. Udział w projekcie polegał na wytypowaniu i obserwacji bocianiego żerowiska, określeniu jego wartości przyrodniczej, prowadzeniu określonych pomiarów i badań, podejmowaniu konkretnych działań dla zachowania cennego terenu. Działania ochronne podejmowane przez uczniów polegały m.in. na:
oczyszczaniu terenu ze śmieci;
rozmowach z właścicielami obserwowanych łąk w celu zachęcenia ich do utrzymania dotychczasowego użytkowania lub zaniechania szkodliwych dla środowiska praktyk, takich jak wylewanie nieczystości, wysypywanie gruzu, wypalanie traw;
starania o tworzenie użytków ekologicznych na cennych łąkach bocianich;
propagowanie wśród rolników informacji o programach rolnośrodowiskowych.
Wyniki obserwacji i sprawozdania z realizacji projektu były nadsyłane przez szkoły do PTPP „pro Natura”. Po ich zanalizowaniu i podsumowaniu powstawał raport prezentujący efekty wspólnej pracy, ukazujący się w biuletynie informacyjnym trafiającym do uczestników.

Sponsorem Projektu „Bociania łąka” był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Przeprowadzenie etapu pilotażowego i przetestowanie wstępnej wersji materiałów dla nauczycieli możliwe było dzięki wsparciu Fundacji CICONIA oraz współpracy z Oficyną Literacką Noir sur Blanc.