Program ochrony bociana białego i jego siedlisk

Program Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk, prowadzony przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” od 1994 roku, polegał na realizacji szeregu działań służących utrzymaniu populacji bociana białego w Polsce. Początkowo, dzięki wsparciu GEF/SPG UNDP działaniami, takimi jak budowa platform pod gniazda, szkolenia dla energetyków, objęto kilka województw. W kolejnych latach, dzięki dotacjom udzielonym przez strategicznego sponsora programu – Fundację Ekofundusz, program objął swoim zasięgiem cały kraj, a działania zostały poszerzone o kolejne elementy. Najważniejsze kierunki Programu to: ochrona gniazd, ochrona terenów żerowiskowych oraz budowanie sieci osób i instytucji współpracujących z PTPP „pro Natura” przy monitorowaniu i ochronie populacji bociana białego w Polsce. Od 2002 roku do realizacji Programu włączyło się 6 organizacji partnerskich: Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja”, LOP – Okręg Zielona Góra, LTO, OTOP, PTOP, TP Bocian, a w roku 2004 do partnerstwa dołączyła Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Aktywność na rzecz ochrony bocianów podejmowana w ramach programu obejmowała szereg działań wykraczających poza podstawowe zadania. Dzięki nawiązaniu szerokiej współpracy z osobami oraz instytucjami z kraju i zagranicy, powstało wiele inicjatyw służących bocianom, zakorzenionych w programie ale, stanowiących satelitarne projekty wspierane przez kolejnych sponsorów. Tak powstał m.in. projekt edukacyjny „Bocian” i „Bociania łąka” oraz inne przedsięwzięcia, o których można przeczytać na naszej stronie.

Niektóre efekty Programu Ochrony Bociana Białego i Jego Siedlisk:
• przeprowadzenie renowacji i pielęgnacji ponad 11 000 bocianich gniazd;
• szkolenia dla energetyków dotyczące renowacji gniazd
• wydanie broszury informacyjnej dotyczącej renowacji bocianich gniazd i rozesłanie jej do wszystkich urzędów gmin i zakładów energetycznych w Polsce;
• zarządzanie terenami podmokłymi (stanowiącymi własność Towarzystwa), w tym ich renaturyzacja, m.in. poprzez utworzenie oczek wodnych, przywrócenie wartości przyrodniczych, odtworzenie żerowisk i siedlisk lęgowych wielu ptaków;
• przeprowadzenie pilotażowego projektu ochrony łąk w połączeniu ze sprzyjającymi przyrodzie metodami zabezpieczeń przeciwpowodziowych, współpracą z lokalnymi rolnikami oraz modernizacją systemu ogrzewania zespołu szkół. Opracowany system zapewnia wykaszanie łąk w dolinie Łachy, co sprzyja m.in. bocianom. Prace wykonują lokalni rolnicy. Cześć uzyskanej w ten sposób biomasy jest przeznaczana jako materiał grzewczy do zmodernizowanej kotłowni na biomasę w Zespole Szkół w Wińsku.

Realizację programu wspierali m.in.:
• Fundacja EkoFundusz (strategiczny sponsor programu),
• Program Małych Dotacji GEF UNDP,
• Fundacja CICONIA,
• Fundacja DOEN,
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• WFOŚiGW we Wrocławiu
• Whitley Awards Foundation,
• Deutsche Umwelthilfe,
• EPCE,
• Program AED Dem Net ze środków US AID,
• Karl Kaus Stiftung fur Tier und Natur,
• Miasto Gossau ze Szwajcarii,
• BUND – Bodenseekreis,
• „United Publishers and Productions” z Warszawy
• oraz liczne osoby prywatne.