Program edukacyjny BOCIAN

Program edukacyjny „Bocian”, realizowany przez PTPP „pro Natura” w latach 1999 – 2004, dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, włączał młodych ludzi w działania na rzecz zachowania bociana białego w Polsce. Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami podejmowali rozmaite działania zaproponowane w materiałach edukacyjnych rozsyłanych zgłaszającym się do programu szkołom.

Prowadzili obserwacje bocianich gniazd i żerowisk. Szkolni miłośnicy bocianów penetrowali okolice swoich miejscowości w celu zlokalizowania gniazd i ustalenia efektu lęgu bocianich par. Typowali najważniejsze żerowiska bocianów, określali ich wartość przyrodniczą i zagrożenia. Dzięki temu poznawali otaczającą ich przyrodę i zdobywali cenne informacje na temat bocianów w swojej okolicy. Zebrane przez szkoły wyniki trafiały do bazy danych prowadzonej przez PTPP „pro Natura”, stanowiąc ważny wkład w poznanie stanu polskiej populacji tych ptaków i planowanie ich ochrony.

Ratowali zagrożone gniazda. Po zlokalizowaniu gniazd wymagających naprawy uczniowie wraz z nauczycielem szukali rozwiązania problemu angażując w pomoc bocianom lokalną społeczność. Zwracali się z prośbą postawienie platformy, przeniesienie gniazda w bezpieczne miejsce, podcięcie gałęzi itp. do zakładów energetycznych, straży pożarnej, urzędów gmin, udostępniali instrukcje budowy platform, pilnowali aby prace zostały przeprowadzone w terminie. Starsi uczniowie pomagali przy budowie platform bądź uczestniczyli w pracach pielęgnacyjnych.

Podejmowali działania dla ochrony żerowisk. Uczniowie rozmawiali z właścicielami cennych terenów, ukazują znaczenie ich dla bocianów, apelując o zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania, nie przekształcanie w pola orne, zaprzestanie wypalania traw, wylewania nieczystości, wysypywania gruzu. Niektóre szkoły starały się o objęcie wartościowego obszaru ochroną prawną w formie użytku ekologicznego. Chętnie organizowano akcje sprzątania żerowisk bocianich.

Zbierali sznurki. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo zaplątywania się nóg bocianich piskląt w plastikowe sznurki przynoszone przez dorosłe ptaki do gniazd jako wyściółka, uczniowie zbierali z pól, łąk, przydroży sznurki pozostawiane tam po pracach rolnych. Ponadto, poprzez plakaty i ulotki, apelowali do rolników o niepozostawianie na polach tych niebezpiecznych dla ptaków pułapek.

Prowadzili działalność artystyczną. Prócz zadań realizowanych w terenie szkoły podejmowały rozmaite inicjatywy twórcze związane z bocianami. Uczniowie uczestniczyli w konkursach, przedstawieniach, pogadankach, wystawach, układali wiersze. W wielu szkołach temat bocian przenikał do wielu przedmiotów: biologii, geografii, matematyki, języka polskiego i języków obcych, zajęć plastycznych, muzycznych itp.