Regulamin strony www.bociany.pl

Regulamin określa ramy tematyczne strony, zasady uczestnictwa przy jej współtworzeniu oraz sposób administrowania.

I. Ramy tematyczne strony:

§1. Celem strony jest:

  • zobrazowanie występowania w Polsce bociana białego poprzez zbieranie informacji na temat ich rozmieszczenia i sukcesu lęgowego oraz prezentację współczesnych i archiwalnych zdjęć gniazd bocianich;
  • rejestrowanie aktywności dokonywanych na rzecz bociana białego w Polsce podejmowanych przez osoby prywatne, organizacje i instytucje;
  • promowanie pozytywnych postaw i skutecznych metod rozwiązywania problemów związanych z bocianem białym;
  • propagowanie wiedzy o bocianie białym.

§2 Strona nie ma na celu przedstawiania spraw konfliktowych czy posunięć negatywnych realizowanych przez różne podmioty i osoby w odniesieniu do bociana białego.

II. Zasady współtworzenia strony

§3. Użytkownikami strony mogą być osoby fizyczne lub prawne oraz przedstawiciele szkół lub innych instytucji.
§4. Każdy użytkownik ma prawo uczestniczyć w tworzeniu strony, pod warunkiem postępowania zgodnego z niniejszym regulaminem. Współtworzenie strony polega na: zamieszczaniu za pośrednictwem odpowiednich formularzy informacji, zdjęć (za które uważa się własnoręcznie utrwalony obraz), podawania linków do własnych stron internetowych oraz zgłaszania wad i nieprawidłowości w zamieszczanych materiałach do administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§5. W przypadku, gdy użytkownik nie jest autorem przesyłanych materiałów może je zamieszczać na stronie jedynie pod warunkiem uzyskania zgody od osoby lub instytucji posiadającej do nich prawa autorskie.
§6. Obowiązuje zakaz publikacji zdjęć zamieszczonych w wydawnictwach książkowych, artykułach i pracach naukowych oraz materiałów pozyskanych z innych serwisów internetowych przez osoby nie będące autorami tych zdjęć lub informacji.
§7. Przesłane przez użytkownika materiały (zdjęcia/fotografie lub informacje) administratorzy traktują jako powierzoną do publikacji kopię i mogą dokonywać skrótów i kompilacji lub kadrowania, a także odrzucić materiał w całości lub odsyłać autorowi do poprawy.
§8. Za umieszczone na stronie materiały odpowiedzialność ponoszą użytkownicy je nadsyłający.
§9. Nadsyłane do publikacji na stronie zdjęcia powinny spełniać następujące warunki techniczne:

  • plik typu .JPG;
  • rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200kB;
  • nie zawierać dodatkowych elementów graficznych lub zniekształceń w wyniku obróbki graficznej.

§10. Autor zdjęcia lub informacji nadsyłanych na stronę bociany.pl wyraża tym samym zgodę na przekazanie do nich praw PTPP „pro Natura”, które nie naruszając jego praw autorskich osobistych. PTPP „pro Natura” ma prawo prezentować i wykorzystywać te dane i ilustracje do publikacji, podsumowań i opracowań popularnych oraz naukowych, a w uzasadnionych przypadkach przekazywać osobom trzecim w postaci wydruku lub wykazu elektronicznego dla opracowania danych naukowych lub podjęcia działań z zakresu ochrony gatunku. Autorzy materiałów zrzekają się praw do honorariów za ich wykonanie oraz wynikających z prawa autorskiego.
§11. Przesłanie materiałów do baz umieszczonych na stronie bociany.pl oznacza zgodę ze strony użytkownika na przepisy niniejszego regulaminu.
§12. Każdy kto zechce wykorzystywać zdjęcia/fotografie lub informacje znajdujące się na stronie bociany.pl autorstwa użytkowników lub będące w ich posiadaniu, zobowiązany jest uzyskać zgodę autora bądź właściciela danych.

III. Sposób administrowania

§13. Strona jest własnością Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z siedzibą we Wrocławiu.
§14. Administratorzy kontrolują i usprawniają właściwe działanie strony, egzekwują postanowienia regulaminu. Administratorzy strony podlegają bezpośrednio Zarządowi PTPP „pro Natura”.
§15. Na stronie nie będą zamieszczane materiały niemieszczące się w ramach tematycznych strony bociany.pl lub niespełniające oczekiwanego poziomu merytorycznego lub technicznego.
§16. Nieścisłości lub błędy, przypadki naruszenia praw autorskich prosimy zgłaszać pocztą mailową do administratora, który do wyjaśnienia sprawy może zawiesić udostępnianie spornej informacji.
§17. Przekazane przez użytkowników dane osobowe będą wykorzystywane przez PTPP „pro Natura” jedynie dla utrzymywania kontaktu w celu realizacji projektu. Nie będą one udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez indywidualnej zgody użytkownika.
§18. PTPP „pro Natura” zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.
§19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 30 marca 2009 r.